Először válasszon névteret, majd gépelje be a keresni kívánt kifejezést

Adatkezelési tájékoztató

a Nemzeti Névtér adatbázis használatával kapcsolatos adatkezelésekről

 

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja

1.1 Regisztráció a Nemzeti Névtér rendszerébe adatkezelés esetén a regisztrációhoz szükséges személyes és kapcsolattartási adatok esetén a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6 cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása

1.2 A Nemzeti Névtér rendszer működtetése, tartalmi feltöltésével, frissítésével, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása esetén a rendszerben tárolt adatok esetén a Rendelet 6 cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv (a továbbiakban: Kultv.) 42. §-án, 100. § (3) bekezdés x) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontján, d-e) pontján, valamint a Kultv. 60. § (1) bekezdésében meghatározott központi szolgáltatások keretében az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdés 6. pontjába foglalt, az OSZK kiemelt feladatainak teljesítésében történik.

Az adatok magyarnemzetinevter.hu címen elérhető online szolgáltatásban történő nyilvánosságra hozatala az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (8) bekezdése alapján történik.

A Nemzeti Névtér célja a Rendelet 89 cikke alapján, hogy a kulturális, tudományos adatbázisok összefogásra kerüljenek azáltal, hogy a nemzeti kultúra számára fontos személyeket és intézményeket egyedileg azonosítja. A személynévtérben szereplő, személyes adatoknak minősülő adatok kizárólag állami vagy közgyűjteményi nyilvántartásokban nyilvánosságra hozott, illetve nyomtatott formában széles körben hozzáférhetővé tett, közérdekű vagy tudományos igényű, megnevezett forrásokból származó adatgyűjtésen alapulnak.

 1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő megnevezése

Adatkezelő:

 • Neve: Országos Széchényi Könyvtár
 • Adószám: 15309123-2-41
 • Telefonszám: +36 1 224-3700
 • E-mail: inform[kukac]oszk.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

 1. Az Érintettek

A Nemzeti Névtér rendszerébe való regisztrálók, azaz a felhasználók és a Nemzeti Névtér adatbázisban található személyek.

 1. A kezelt adatok köre

4.1 regisztráció során megadott adatok: email cím, szervezet

4.2 Nemzeti Névtér adatbázis esetén: az érintettnek történelmi, tudományos kutatás szempontjából jelentőséggel bíró életrajzi adataira terjed ki (név, születéssel kapcsolatos adatok; születési hely, születési idő, családi kapcsolatok, halál helye, elhalálozás ideje, életpályához kapcsolódó adatok; foglalkozás, tisztség, tudományos fokozat).

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1 regisztrációs adatok esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

5.2 a Nemzeti Névtér adatbázisban található személyes adatok esetén: a Nemzeti Névtér adatbázis fennállása alatt történik, határozatlan ideig, vagy mindaddig, ameddig az érintett kérelmére az adatok törlésre kerülnek

 1. Adattovábbítás

Érintett képviselője (törvényes és ügyleti egyaránt), Érintett jogutódja, bíróság, egyéb hatóság.

 1. Érintett jogai

Az Érintett kérelmezheti az OSZK-nál, mint adatkezelőnél az adataihoz való hozzáférést, azok törlését, korlátozását, kérheti azok helyesbítését, élhet az adathordozhatóság jogával, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az Érintetteket megillető jogokról azok gyakorlásának módjáról és az adatbiztonsági követelményekről részletesebben az alábbi dokumentumban olvashatnak:

https://www.oszk.hu/sites/default/files/f3_2021_av_szabalyzat_0-1-1.pdf

mely elérhető az OSZK honlapján az adatvédelem fül alatt: https://www.oszk.hu/adatvedelem

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az OSZK nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) részére az alábbi elérhetőségek bármelyikén, továbbá bírósági jogorvoslati jogával is élhet.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: [email protected]

A fentiek mellett a NAIH-hoz történő panasz benyújtásának a joga akkor is megilleti az érintettet, ha megítélése szerint az adatkezelés sérti a Rendelet rendelkezéseit, emellett a NAIH döntésével szemben, valamint a jogait sértő adatkezelés esetében általánosságban is bírósághoz fordulhat.

 

 1. Adatfeldolgozó:

Hermész-Soft Kft     7521 Kaposmérő, Vörösmarty utca 42.

Kelt, Budapest, 2022 december

Biztosan ki akar jelentkezni?